22 Temmuz 2019

Okul Öncesi Eğitimde Amaç

Okul öncesi eğitimde amaç; 36 – 60 ay grubundaki çocuklara gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklere uygun; Zengin ve uyarıcı çevre olanakları sağlamak,Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, Toplumun kültürel değerleri doğrultusunda, sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışlar kazandırmak, Hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme yeteneklerini geliştirmek, İlköğretime hazırlamak.

 • 3 – 5 yaş; gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu süreçte verilecek eğitim, sağlığa verilen önem kadar değerlidir.
 • Yapılan Araştırmalarla, erken çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmı yetişkinlik döneminde bireyin; tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirmektedir.
 • Kişiliğin temelinin atıldığı bu dönemde çocuğun sağlık, bakım ve beslenme gibi gereksinimleri karşılarken, aile ve yakın çevresi ile kuracağı olumlu duygusal bağlar, onun etkin birey olması sürecindeki vazgeçilmezidir.
 • Çocukta Doğumdan İtibaren başlayan öğrenme sürecinde; aile ve yaşadığı çevre, birinci derecede önemlidir. Çocuktaki potansiyelin işlenebilmesi ve sergilenebilmesi için uyarıcı ortamlara gereksinim vardır.
 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışan anne sayısındaki artışı değişen sosyal ve ekonomik yapı, ailelerin bilimde ve teknolojideki gelişimlerin hızına yetişmesi ve olanaklarını doğru zamanda çocuğa sunmakta zorlanması; sosyal – duygusal bir varlık olan insanın eğitimini ve yaşıtlarıyla ilişki kurmak ihtiyacını karşılama görevini okul öncesi eğitim kurumları üstlenmiştir.
 • Nitelikli okulöncesi kurumlarda yapılan bir grup çalışmada kuruma devam eden çocukların böyle bir deneyimi olmayan çocuklara göre sosyal yeterlilik, yetişkin ve akranlarla ilişkilerde daha başarılı oldukları bulunmuştur. Bunun yanı sıra, okul öncesi kurum deneyimi olan çocukların kazandıkları olumlu sosyal beceriler çocukluk ve ergenlik gibi daha sonraki yaşlarda da süreklilik göstermektedir.
 • Benzer biçimdeki bulgular uzun vadede çocukların bilişsel, dil, akademik beceri, öğretime devam etme süreci, sınıf tekrarında azalma, suç oranındaki düşme gibi değişkenler üzerinde nitelikli okulöncesi eğitim ve erken çocukluk dönemindeki müdahale programlarının olumlu etkilerini bildirmiştir.
 • Froebel’in değişiyle:’’ Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.’’ Anaokulu, çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun içinde var olan yeteneklerin serpilip gelişmesine yardımcı olur. Çocuk, anaokulunda en iyi oyun ortamı bulur, işbirliği geliştirir, yaşıtlarıyla ilişkiye girer. Anaokulu çocuğu, kendi hakkını korurken, paylaşmayı ve başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi öğrenir.
 • Anaokulları, çocukların sözel faaliyete önem veren ve onlara hareket imkanı hazırlayan kurumlar olmalıdırlar.
 • Anaokulunda renk, sayı ve kavramlar, çocuğun düşüncesine uygun bir biçimde somuta indirgenerek verilir. Parmak boya ve resim faaliyeti, su oyunu, kum oyunu, ritmik jimnastik, bloklarla oynama önde gelen oyun dizileri arasında sayılabilir. Çocukların en hoşlandığı dramatik oyun köşeleri, doktorculuk , bebekçilik, bakkalcılık köşeleridir. Çocuk en iyi ve örgütlü oyun ortamını anaokulunda bulur.
 • Anaokulunun temel öğretim programı içinde insan ve hayvanların tanıtma, ülkemizi ve dünya ülkelerini tanıma, önemli olay ve günlerde, trafik, görgü gibi çeşitli kuralları öğrenme sayılabilir.
 • Anaokulu, aynı zamanda kuralları en etkili bir biçimde öğretebilen bir kurumdur. Çocuk, yaşıtları ile ilişkiye girerek birlikte yaşamayı, yemek yemeyi, uyumayı ve oynamayı öğrenir. Böylece başkalarının özgürlüğünden haberdar olur, ’’ben’’ ve ’’başkası’’ kavramlarının bilincine vararak yardımlaşma ve işbirliği duygusunu geliştirir.
 • Anaokullarının, çocukları ilköğretime hazırlayan birer kuruluş niteliğinde olmaları önemlerini daha da arttırmaktadır. Toplumsal işlevleri büyük olan anaokulları, çocukları barındıran değil, fakat onları eğiten ve biçimlendiren çok önemli eğitim kurumlarıdır. Bu tür kurumların yalnızca ticari amaçlı açılmaları, çocukların gelişimlerini olumsuz açıdan etkiler.